Check Up!

Doel

De jaarlijkse "Check Up!" betreft een inhoudelijke toets van de door uw gemeente afgegeven besluiten in het kader van de Wmo. Het doel van de jaarlijkse Check Up! is:

 • inzicht in besluitvorming
 • inzicht in relatie werkwijze t.o.v. landelijke ontwikkelingen
 • deskundigheidbevordering
 • optimaliseren werkprocessen
 • kostenbesparing

Wat doet onze adviseur?

De adviseur van Treve controleert eens per jaar steekproefsgewijs een x aantal besluiten, die zonder tussenkomst van de medisch adviseur zijn afgegeven door uw gemeente.

Werkwijze

In overleg met de opdrachtgever worden er aandachtspunten geformuleerd waarop de besluiten getoetst gaan worden.

Bijvoorbeeld:

 • Is de eigen kracht en zijn de eigen mogelijkheden voldoende onderzocht en in kaart gebracht?
 • Is de mantelzorg en gebruikelijke zorg voldoende in kaart gebracht?
 • Is het probleem van betrokkene voldoende helder en duidelijke geformuleerd?
 • Is de medische situatie voldoende geobjectiveerd. Waaruit blijkt dit?
 • Kan gesteld worden dat de oplossing sober en doelmatig is?
 • Zijn de te behalen resultaten voldoende helder en duidelijk geformuleerd.
 • Is het normeringskader van de gemeente gehanteerd?
 • Zijn de persoonskenmerken en de persoonsbehoeften voldoende meegewogen in de besluitvorming?

Van het onderzoek wordt een kort rapport opgesteld en daarna worden de aandachtpunten en mogelijke verbeterpunten met u besproken.

Resultaat

 • objectieve beoordeling van kwaliteit van besluitvorming
 • vergroten van uniformiteit in onderzoek, rapportage en besluitvorming
 • onafhankelijk vertrekdocument voor verbeterprocessen
 • onderdeel jaarlijks kwaliteitsonderzoek
 • kostenbesparing door koppeling verordening en normeringskader

Waarom Treve?

Treve heeft een jarenlange expertise op het terrein van wone,n zorg en welzijn. Onze medewerkers ondersteunen gemeenten op medisch, juridisch, beleidsmatig en op organisatorisch gebied. In samenwerkingen met onze partners (o.a. Stimulansz, de Bestuursacademie, VIA en KAMG) ontwikkelen we diensten en producten die de gemeenten helpen bij de uitvoering van hun taken.

Uw interesse gewekt?

Neem contact op met Hugo van Hannen (hugo.vanhannen@treve.nl of 06-46118650).