Waarom Treve Advies?

Onze adviserend artsen hebben als geen ander alle deskundigheid en faciliteiten in huis om de gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering en realisatie van beleid ten aanzien van inburgeraars. Van meet af aan hebben wij als adviserend artsen voor gemeenten in het kader van de Wet inburgering opgetreden en is door ons het benodigde onderwijs gegeven. Onze ervaren en gekwalificeerde adviserend artsen werken verspreid over het land en hebben allemaal de opleiding ‘Medische advisering inburgeringexamen’ met succes gevolgd of kunnen op zeer korte termijn hiervoor worden opgeleid.

Daarnaast hebben onze adviserend artsen jarenlange ervaring met het verrichten van sociaal medische onderzoeken binnen het Sociaal Domein, in het kader van de Wmo, de Wet inburgering, de Participatiewet, Bijzondere bijstand, Gehandicaptenparkeervoorzieningen en integrale indicatiestelling in het kader van de Wlz (in het verleden AWBZ).

Treve Advies is onderdeel van  de first company group,  en daarmee een zusterorganisatie van onder andere de MO-zaak en TriviumPlus. Deze organisaties zijn werkzaam voor vele opdrachtgevers, waaronder circa 150 gemeenten.

Onze zusterorganisatie MediFirst is een organisatie voor onafhankelijke medische advisering voor asielzoekers. MediFirst werkt o.a. in opdracht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De drie onderdelen waarop MediFirst adviseert zijn:

Heeft u een vraag?

Stel een vrijblijvende vraag

Het vinden en aanvragen van de juiste zorg kan een hele zoektocht zijn. Wij helpen u graag verder met een passend advies.

Sociaal Medisch Advies / COA

vanaf 2014

Indien een asielzoeker als gevolg van een medische en/of psychosociale omstandigheid in aanmerking wil  komen voor (een versnelde) uitplaatsing in een specifieke regio, een speciaal soort woning of begeleid wonen, is een onafhankelijk sociaal medisch advies nodig van MediFirst.

Medisch advies / Bureau Medische Advisering IND

vanaf 2009

Bureau medische advisering (BMA) van de IND wordt in zijn taakuitoefening bijgestaan door MediFirst. De arts van MediFirst brengt op basis van professioneel autonome beantwoording van de voorgelegde vraagstelling onafhankelijk medisch advies uit aan de IND. BMA adviseert over medische aspecten verband houdend met het nemen van een besluit op grond van de Vreemdelingenwet 2000.

Medisch Advies Horen en Beslissen / Klantdirectie asiel IND

van 2010 tot en met 2015

Deze werkzaamheden zijn specifiek gericht op de medische advisering in het kader van het horen en beslissen door de IND. Het voornaamste onderdeel van dit advies vormt een medisch onderzoek van asielzoekers. Verpleegkundigen en artsen van MediFirst onderzoeken of een asielzoeker lichamelijk en geestelijk in staat is om aan gehoren deel te nemen en of er eventuele medische beperkingen zijn waarmee tijdens het horen en bij het beslissen rekening dient te worden gehouden. De uitkomsten van dit medische onderzoek vormen een belangrijke basis voor de verdere procedure van de IND. 

Ruime ervaring

Ten gevolge van bovengenoemde werkzaamheden hebben onze artsen, die ingezet worden bij onze zusterorganisaties, ruime ervaring in het adviseren ten behoeve van een niet-westerse anderstalige doelgroep.

 • Toonaangevend

  Sinds 1997

 • Menswaardig

  Heldere medische advisering

 • Onafhankelijk

  Flexibele schil

 • Betrokken

  Efficiency en effectiviteit