Kostenstijging beschermd wonen (WMO) binnen uw gemeente?

Binnen de Wmo is Beschermd Wonen een kostbare voorziening voor gemeenten. Sinds 2015 is vaak een forse stijging van het aantal aanvragen te zien. Bij complexe casuïstiek is het niet de vraag óf iemand zorg nodig heeft. Wel is de vraag welke vorm van zorg de meest adequate is. Wanneer u als gemeente bij een aanvraag de juiste afwegingen maakt kunt u niet alleen maatwerk voor de aanvrager organiseren, maar tevens aanzienlijk kosten besparen.

Algemeen

Kostenstijging Beschermd wonen (Wmo) binnen uw gemeente?

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het sociaal domein. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Tevens is er verbinding met overige wet- en regelgeving in ons sociale zekerheidstelsel, zoals de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet passend onderwijs, Wet Bopz (vanaf 1 januari 2020 de Wet verplichte GGZ), Wet forensische zorg, etc.

Gevolgen kanteling zorgstelsel voor gemeenten

Een deel van de zorg voor mensen met psychiatrische problematiek is naar het takenpakket van gemeenten gegaan. Zowel gemeenten als de GGZ hebben voor deze doelgroep innovatiedoelstellingen. “De geestelijke gezondheidszorg met een missie” betekent voor de GGZ-instellingen dat ze de totale beddencapaciteit tot 2020 met een derde moeten afbouwen. Daarentegen komt de beoogde ambulantisering binnen de GGZ niet op gang en is het aantal incidenten met verwarde personen in de afgelopen vijf jaar met 65 procent gestegen. Mensen blijven langer thuis wonen, waarmee de druk op gemeenten toeneemt.

Gemeenten hebben een steeds groter wordende verantwoordelijkheid opgelegd gekregen ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid in de regio en daarmee de hulp voor een groeiende groep mensen met psychiatrische problematiek.

Beschermd wonen

De gevolgen van de hierboven beschreven kanteling in het zorgstelsel voor mensen met psychiatrische problematiek zijn goed zichtbaar binnen de Wmo. Wanneer gemeenten het aantal aanvragen Beschermd wonen in kaart brengen, zien zij hier vaak een forse stijging, terwijl zij net als de GGZ een innovatie-doelstelling hebben op het gebied van ambulantisering en afname van het aantal plekken Beschermd wonen. Beschermd wonen binnen de Wmo is een kostbare voorziening voor gemeenten.

Wanneer bij een aanvraag de juiste afwegingen worden gemaakt kunnen gemeenten aanzienlijk risico’s verminderen én kosten besparen. In complexe casussen is het niet de vraag óf iemand zorg nodig heeft. Wel is de vraag welke vorm van zorg de meest adequate is:

  • wie er verantwoordelijk is voor het monitoren van deze zorg?
  • wie kan de zorg die aan de juiste kwaliteitseisen voldoet bieden?
  • wie betaalt deze zorg?

Dit kan wanneer er op basis van indicatiestelling en medische beoordeling een juiste en integrale afweging gemaakt wordt waar alle wetgeving uit ons sociale zekerheidsstelsel bij betrokken wordt. Waarbij gemeenten de veiligheid en leefbaarheid in de regio kunnen waarborgen.

Ontwikkelingen

Welke ontwikkelingen en uitdagingen kunnen gemeenten nog verwachten op het gebied van Beschermd wonen? Tot 1 januari 2018 zijn er voor de taken maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 43 centrumgemeenten (volgens afspraak Rijk en de VNG), zij hebben hierbij een regierol en ontvangen ook financiële middelen van het Rijk. Vanaf 1 januari 2018 is dit niet meer het geval en is elke gemeente zelf verantwoordelijk. Hierdoor neemt de druk op de gemeenten die niet bekend zijn met deze onderwerpen toe. Het vraagt een behoorlijke expertise voor relatief weinig aanvragen en gaat het wel om zeer hoge kosten per individu. De complexiteit van dergelijke aanvragen brengt voor de gemeente aanzienlijke risico’s met zich mee wat betreft het op juiste wijze indiceren, inkopen van de voorziening en het beheer van het beschikbare budget.  Zeker nu de kanteling binnen het zorgstelsel al een aantal jaren gaande is.Op 1 januari 2018 is het overgangsrecht gestopt voor de groep mensen die een indicatie hebben voor voortgezette behandeling met verblijf (GGZ-B) vanuit de Wet langdurige zorg. Ook hier is het de verwachting, met het oog op de ambulantisering van de GGZ, dat het aantal aanvragen voor indicaties Beschermd wonen vanuit de Wmo zal toenemen.

Treve Advies en de MO-zaak

Vanaf 1 januari 2015 zijn onze artsen en indicatieadviseurs betrokken bij de sociaal medische beoordelingen in het kader van Beschermd wonen. Met hun jarenlange ervaring op het onderdeel ‘wonen’, zijn zij ook voor Beschermd wonen vanuit de Wmo dé experts.Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat casuïstiek steeds complexer wordt en dat er steeds meer afgestemd moet worden op de ‘aansluitende’ wet- en regelgeving. Artsen en indicatieadviseurs adviseren op basis van de medische beoordeling en eigen kracht, zelfredzaamheid en participatievermogen van de cliënt. Voor elke cliënt wordt maatwerk toegepast en de beste integrale oplossing voor het zelfredzaamheids- en participatieprobleem gevonden. Op deze manier krijgen de inwoners van uw gemeente de meest adequate zorg en ondersteuning waar zij recht op hebben, die hun kwaliteit van leven ten goede komt en waarbij ook de veiligheid in onze samenleving niet in het geding komt.

Ondersteuning nodig?

Lijkt bovenstaande een onmogelijke opdracht? Wij zien juist een kans voor uw gemeente om middels innovatie en expertise beter voor uw burgers te zorgen. Graag gaan we met u in gesprek om te onderzoeken waar voor uw gemeente op het gebied van Beschermd wonen de mogelijkheden liggen.

Wilt u meer weten?

Bel of mail één van uw contactpersonen:

Hugo van Hannen, senior accountmanager, T 06- 46118650, E hugo.vanhannen@treve.nl  Yvonne Rusken, Operationeel Manager, T 06-33344069, E yvonne.rusken@treve.nl