Kwaliteit en expertise

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Hoe Treve Advies de gemeente kan ondersteunen bij het succesvol integreren en participeren van Inburgeraars

Vooruitlopend op de aangekondigde verbeteringen van het inburgeringsbeleid in 2020 heeft Treve Advies een good practice ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het succesvol integreren en participeren van inburgeraars. Hieronder leest u meer over de aanleiding en ons aanbod aan de gemeente.

Aanleiding

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt in zijn brief van 2 juli 2018 een aantal aanpassingen voor van het inburgeringsstelsel, met als doel de inburgeraar, de gemeenten en de rijksoverheid optimaal te faciliteren om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen in Nederland. Het voorstel is gericht op alle inburgeringsplichtigen: man of vrouw, in bezit van een asielvergunning of andersoortige verblijfsvergunning. De aanpassingen van het inburgeringsstelsel moeten ervoor gaan zorgen dat gemeenten betere mogelijkheden krijgen om zoveel mogelijk nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk te krijgen en op het vereiste taalniveau te krijgen.

Drie deelonderwerpen van de plannen zijn:

In de onderstaande 3 deelonderwerpen wordt een plan tot stand gebracht en uitgevoerd. Hieronder leest u meer over de drie deelontwerpen welke behandeld worden.

  1. Intake
  2. Plan Inburgering en Participatie (PIP)
  3. Activeren & Ontzorgen

Heeft u een vraag?

Stel een vrijblijvende vraag

Het vinden en aanvragen van de juiste zorg kan een hele zoektocht zijn. Wij helpen u graag verder met een passend advies.

Vraag en antwoord

Alles over Persoonlijk Ontwikkel Plan

I. Intake

Een brede intake die op individueel niveau inzicht geeft in de startpositie en de ontwikkelmogelijkheden van een inburgeringsplichtige. Daarbij gaat het onder meer om informatie of iemand analfabeet is, welke opleidingen zijn gevolgd, praktische competenties, werknemersvaardigheden, werkervaring, leerbaarheid, motivatie en interesses, mate van zelfredzaamheid en informatie die een effect kan hebben op het inburgeringstraject zoals de gezinssituatie, sociale netwerk en fysieke en mentale gezondheid. De intake is van groot belang voor het vervolgtraject; daarom moet deze zo objectief mogelijk zijn en moet een hoge mate van landelijke uniformiteit worden geborgd.

II. Plan Inburgering en Participatie

Een persoonlijk programma voor het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage. Eventueel wordt ingegaan op belangrijke randvoorwaardelijke zaken als kinderopvang. Afspraken over de wijze waarop en voor welke duur ontzorgen aan de orde is worden vastgelegd evenals de route naar het te bereiken einddoel en de looptijd waarin het einddoel behaald moet zijn. Het voldoen aan de inburgeringsplicht maakt daarvan deel uit, evenals de wijze waarop de inburgeringsplichtige hetzij via scholing hetzij via (vrijwilligers)werk naar vermogen meedoet/meekomt in de samenleving.

III. Activeren & Ontzorgen

Om te voorkomen dat asielstatushouders te lang aangewezen zijn op een bijstandsuitkering, is het gewenst dat zij vanaf het eerste moment geactiveerd en ontzorgd worden, ook met het oog op het voorkomen van schulden. Het ontzorgen moet zo lang als nodig duren en gericht zijn op zelfredzaamheid en activering. 
De duur wordt gebaseerd op de brede intake en vastgelegd in het PIP, zodat de voortgang en inzet van de statushouders zelf gevolgd kan worden.